Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven suojeluyhdistys

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tammelan Pyhäjärven – Kuivajärven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

2 § Toimialue

 

Yhdistyksen toimialueena on Pyhäjärvi, Kuivajärvi ja Kaukjärvi ympäristöineen

 

 

3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vesien ja niiden ympäristön suojelun edistäminen toimialueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii edellä mainittujen vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä
 2. kokoaa saatavissa olevia tietoja järvien tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä
 3. harjoittaa sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä auttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen kehittämistä toimialueensa ympäristössä,
 4. tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi
 5. tarkkailee epäkohtien poistamiseksi annettujen esitysten noudattamista ja
 6. pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä toimialueensa vesiensuojelua ja –hoitoa koskevissa kysymyksissä
 7. tekee konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä

 

Yhdistys pitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin ja muihin vastaaviin yhdistyksiin.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä raha-avustuksia
 2. järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja
 3. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 12 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö sekä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö

 1. Alle 15-vuotiaalla ei ole äänioikeutta
 2. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus
 3. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

5 § Jäsenluettelo

 

Yhdistyksen hallitus pitää luetteloa jäsenistä

 

6§ Eroaminen ja erottaminen

 

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§:ssä mainittujen erottamisperusteiden nojalla.
 3. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta toimintavuodelta, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä

 

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista sekä kolme varajäsentä.


Hallituksen jäsenten toimintakausi on toimintavuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

9§ Toimintavuosi ja tilikausi

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

 

11§ yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajientoiminnantarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

 

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7.    valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

8.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  kokousasioissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.

14§ Muuta

Muilta osin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.