Yhteistyökummpanit:

 

 

Kuivajärvi

Pinta-ala yli 8 km²
Suurin syvyys n. 10 m
Tilavuus 19 000 000 m³
Rantaviivaa 23 km
Näkösyvyys 1 m
Käyttökelpoisuusluokitus tyydyttävä, kalavesiluokka III
Runsasravinteinen, savisamea (myös humusvaikutusta
Kuivajärvi on pitkänomainen, 7 kilometrin pituinen järvi. Sen pinta-ala on yli 8 km2 ja siinä on selkeä keskussyvänne, jonka suurin syvyys on noin 10 metriä. Valtaosa Kuivajärveen kohdistuvasta ravinnekuormituksesta tulee järven pohjoispuolelta Joensuunlahteen laskevan Myllyjoen kautta. Kuivajärven valuma-alue on hyvin laaja ja veden keskiviipymä on muutama kuukausi.Kuivajärven ravinnepitoisuus on matalampi kuin Pyhäjärven, Kaukjärven tai Mustialanlammin. Levähaitat eivät ole jatkuvia, pitkäkestoisia tai massiivisia.

Kalakannan rakenne on hyvä, petokalakanta on hyvä eikä särkikalakanta ole huolestuttavan suuri.

Rantakasvillisuus ja niihin liittyvät pintalevät käyttävät valumavesien ravinteita tehokkaasti. Kasvillisuus tarjoaa hyvät elinolosuhteet vesilinnustolle ja kalojen lisääntymiselle.

Alusveden hapettomuus on vain ajoittaista, pinta-alaltaan melko pientä ja kestoltaan lyhyttä, joten sen merkitys ravinnekuormitukselle ei ole kovin suuri.

Veden sameus ja humuspitoisuus rajoittavat levien ja vesikasvillisuuden kasvua syvemmissä vesissä ja ranta-alueilla.

Vesistöketjussa on myös yläpuolisia järviä, jotka toimivat ”laskeutusaltaina” Kuivajärvelle. Valuma-alueen metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset valumavesien laatuun eivät näy suoraan Kuivajärvessä. Järven vesitilavuus on pieni ja veden vaihtuvuus kohtuullisen nopeaa.

Vesistöketjulla vaikutusta

Kuivajärven yläpuolisten järvien ja virtavesien veden laadulla on suuri merkitys Kuivajärveen tulevan veden laatuun. Hajakuormitusta lisää maatalous, turvetuotanto ja matalat rannat, jotka ovat alttiita tulvavesille, myrskyaallokon ja jään kuluttavalle vaikutukselle.

Sisäiseen kuormitukseen vaikuttaa ajoittainen happikato ja matalien alueiden sedimentin uudelleenliukeneminen. Paikoitellen orgaanista jätettä kertyy rannoille kiihdyttämään umpeenkasvua.

Kuivajärvenhoito ja käyttösuunnitelma
Järvien tila

 

Kirjaudu sisään